Parc des Arts, promotion des arts et diffusion d'oeuvres artistiques

Accueil du site > Artistes membres et Partenaires > Associations > CCCB

CCCB

mardi 20 octobre 2009, par formentera


CCCB

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Site

Català

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) organitza i produeix exposicions, debats, festivals, concerts, programa cicles de cinema, cursos, conferències, fomenta la creació a partir de les noves tecnologies i llenguatges, impulsa la investigació artística en àmbits com el multimèdia, potencia la recerca en el format expositiu, exporta les seves produccions a altres centres culturals, museus i entitats d’àmbit nacional i internacional, alhora que genera debat, pensament i reflexió al voltant de la ciutat i l’espai públic com també sobre els temes que vertebren l’actualitat. Així mateix el CCCB recull i posa a l’abast de tothom part del seu patrimoni, la seva memòria i l’arxiu en formats expositius, publicacions, arxius digitals, audiovisuals... És un espai obert a col·lectius d’artistes, creadors i programadors independents, i també a diverses entitats amb les quals hem anat creant vincles al llarg dels anys. Gràcies a tots ells, podem garantir una programació multidisciplinària i de qualitat que impulsa la cultura contemporània.

El CCCB és un consorci públic creat per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. L’òrgan de gestió que regeix el consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona és el Consell General presidit pel president de la Diputació de Barcelona i amb la vicepresidència de l’alcalde de Barcelona. Josep Ramoneda n’és el director general.

Français

Le Centre de culture contemporaine (CCCB) organise et produit des expositions, débats, festivals, concerts, programme de cinéma, cours, conférences, et encourage la création utilisant les nouvelles technologies et des langues favorise la recherche artistique dans des domaines tels que multimédia soutient la recherche sur les formats d’exposition, d’exporter leurs produits vers d’autres centres culturels, musées et institutions à l’échelle nationale et internationale, et suscitant des débats, la pensée et la réflexion autour de la ville et l’espace public ainsi que sur les questions de l’actualité. La CECC recueille et met à la disposition de tout ou partie de son patrimoine, sa mémoire et de formats de fichiers des expositions, des publications, les archives numériques, l’audiovisuel ... Un espace ouvert à des groupes d’artistes, des programmeurs et des indépendants, et à divers organismes avec lesquels nous avons noué des liens au fil des ans. Merci à tous d’eux ne peut garantir un programme multidisciplinaire qui favorise la culture de la qualité contemporaine.

La CECC est un groupement d’intérêt public créé par le Conseil provincial de Barcelone et la Mairie de Barcelone. L’organisme qui régit le consortium de gestion du Centre de culture contemporaine est le Conseil général présidé par le président du Conseil provincial de Barcelone et le vice-maire de Barcelone. Josep Ramoneda est le PDG.

Español

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) organiza y produce exposiciones, debates, festivales, conciertos, programa ciclos de cine, cursos, conferencias, fomenta la creación a partir de las nuevas tecnologías y lenguajes, impulsa la investigación artística en ámbitos como el multimedia, potencia la investigación en el formato expositivo, exporta sus producciones a otros centros culturales, museos y entidades de ámbito nacional e internacional, al tiempo que genera debate, pensamiento y reflexión en torno a la ciudad y el espacio público así como sobre los temas que vertebran la actualidad. Asimismo el CCCB recoge y pone al alcance de todos parte de su patrimonio, su memoria y su archivo en formatos expositivos, publicaciones, archivos digitales, audiovisuales... Es un espacio abierto a colectivos de artistas, creadores y programadores independientes, así como a varias entidades con las que hemos ido creando vínculos a lo largo de los años. Gracias a todos ellos, podemos garantizar una programación multidisciplinar y de calidad que impulsa la cultura contemporánea.

El CCCB es un consorcio público creado por la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona. El órgano de gestión que rige el consorcio del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona es el Consejo General presidido por el presidente de la Diputación de Barcelona y con la vicepresidencia del alcalde de Barcelona. Josep Ramoneda es su director general.Suivre la vie du site RSS 2.0 | Plan du site | Espace privé | SPIP | squelette